• 851

  کارگاه تولید شمع پیش ساخته-بغداد

 • 852

  طراحي و اجراي پايدارسازي گود جماران

 • 853

  آزمايش ديناميكي شمع (PDA)

 • 854

  مطالعات ژئوتکنیک - پروژه منوریل قم

 • 856

  طراحی سازه ایستگاه متروی میدان قدس تهران

پروژه های اتمام یافته

پايدارسازي گودهاي عميق و ترانشه

دريا خاك پي داراي سابقه طراحي، نظارت و يا اجراي بيش از ۵۰ پروژه گودبرداري و پايدارسازي در حوزه راه، و ساختمان مي باشد.

قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء-   موسسه عمران نينوا طراحي و اجراي پايدارسازي گود به روش نيلينگ و انكراژ يا روش Top-Downدر پروژه پاركينگ طبقاتي نيايش سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران طراحي ديوار حايل ضلع جنوبي بزرگراه همت روبروي شهرك شمالي هما و كنترل محاسبات ديوار حايل الهيه- مدرس
شركت سرمايه‌گذاري سپهر تهران خدمات مهندسي پروژه گودبرداري و پايدارسازي سپهر الهيه سازمان مهندسي و عمران شهر تهران كنترل و نظارت بر انجام عمليات پايدارسازي ديواره لوپ تقاطع خيابان مطهري و بزرگراه مدرس
شركت انتشارات علمي و فرهنگي سازه نگهبان ضلع جنوبي گود برداري ساختماني مركزي بانك آينده سازمان مهندسي و عمران شهر تهران طراحي و نظارت برانجام عمليات احداث ديوارسنگي واقع در ضلع جنوبي بزرگراه همت روبروي شهرك هما
جناب آقاي مهندس طالبي پايدارسازي گود در خيابان فرشته شهرداري منطقه ۱ مطالعات مرحله اول و دوم ديوارهاي خاك مسلح MSEW در محدوده شهرداري منطقه يك
شركت الموت مطالعات ژئوتكنيك تكميلي، طراحي پايدارسازي گود ساختمان پلاك ۲ خيابان هشتم گاندي شركت اس دي ام عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي پايدارسازي ترانشه هاي شمالي خروجي تونل كيلومتر ۵۲ قطعه ۳-۳-الف آزادراه قزوين رشت
جناب آقاي مهندس شهباز مطالعات كنترل طراحي و نظارت بر پايدارسازي جداره‌هاي گود خيابان شريعتي – كوچه محوي مجري طرح ساخت و توسعه آزاد راهها عمليات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي پايدارسازي كيلومتر ۹-۶ قطعه ۱/ب و بررسي پتانسيل لغزش در محدوده كيلومتر هاي ۱۵ تا ۱۸ قطعه ۱/ب آزاد راه قزوين – رشت
شركت آتك طراحي ، پايدارسازي و نظارت پلاك ۲ كوچه هشتم خيابان وليعصر مجري طرح ساخت و توسعه آزاد راهها عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي و نظارت بر پايدار سازي ترانشه خروجي تونل v 2-2 كيلومتر ۱۵+۱۱قطعه۱/ب آزاد راه قزوين – رشت
شركت تنديس تجارت باختر مطالعات ژئوتكنيك و پايدارسازي شيرواني و گود ساختگاه پروژه ساختماني ميلاد ۳ مجري طرح ساخت و توسعه آزاد راهها عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي و نظارت بر پايدار سازي و بررسي پتانسيل لغزش هاي در قطعات ۳/۴/الف و ۲/ب آزاد راه قزوين – رشت
شركت پروما انجام آزمايش‌هاي ژئوتكنيكي تكميلي برجا (insitu) و آزمايشگاهي،طراحي سيستم پايدار كننده جداره گود در كل محيط پيراموني،نظارت بر حسن عمليات اجرايي(عاليه و مقيم) و استقرار آزمايشگاه محلي. راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، اداره كل خط و سازه هاي فني خدمات مطالعات احداث گالريهاي ضدريزش در نواحي لرستان ، شمال،شمال غرب ، آذربايجان ، هرمزگان و اراك
شركت تينا‌فرآيند مطالعات و طراحي ژئوتكنيكي و طراحي و نظارت بر انجام عمليات پايدار سازي ترانشه در شهرك صدف شركت آزاد راه تهران- شمال مطالعات پايداري ترانشه كيلومتر۲۰+۱۲ الي ۴۵۰+۱۲ آزاد راه تهران شمال
شركت مهندسي مشاور ابنيه طراحان البرز ارائه خدمات خطرزمين لرزه‌اي و زلزله شناسي مهندسي ، طراحي ژئوتكنيكي پايدارسازي شيب ها و مطالعات شناسايي مربوطه به پروژه بهسازي لرزه‌اي فاز ۶ شهرك بوعلي شركت تعاوني مسكن آشيانه هليكوپتر (نهاجا) انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پايدارسازي ديواره خاكي مجاور خيابان شهيد شيخ بهايي حد فاصل ديوار بتني و رمپ (شمال غربي ساختگاه ) درمحل برجهاي مسكوني – تجاري هزاره سوم
شركت يادمان سازه مطالعات ژئوتكنيك، كنترل پايداري و طراحي سيستم پايدارسازي شيرواني غربي مشرف بر موتورخانه مركزي برج ميلاد و جاده ۱۰۱ سازمان مهندسي و عمران شهر تهران كنترل و نظارت بر انجام عمليات پايدارسازي ديواره لوپ تقاطع خيابان مطهري و بزرگراه مدرس
شركت ساختماني كوا پايدارسازي گود ساختمان انيستيتوكانسر بيمارستان امام خميني سازمان مهندسي و عمران شهر تهران طراحي و نظارت برانجام عمليات احداث ديوارسنگي واقع در ضلع جنوبي بزرگراه همت روبروي شهرك هما
شركت ساختماني معلم خدمات نظارت عاليه و مقيم بر عمليات اجرايي و پايدارسازي پروژه مجتمع مسكوني اداري نگين ميرداماد شركت اس دي ام عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي پايدارسازي ترانشه هاي شمالي خروجي تونل كيلومتر ۵۲ قطعه ۳-۳-الف آزادراه قزوين رشت
مهندسان مشاور آتي طرح آرتا پايدارسازي جداره گود مرواريد غرب مجري طرح ساخت و توسعه آزاد راهها عمليات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي پايدارسازي كيلومتر ۹-۶ قطعه ۱/ب و بررسي پتانسيل لغزش در محدوده كيلومتر هاي ۱۵ تا ۱۸ قطعه ۱/ب آزاد راه قزوين – رشت
شركت ابنيه طراحان البرز پايدارسازي ديواره شمالي گود كارخانه الحاوي مجري طرح ساخت و توسعه آزاد راهها عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي و نظارت بر پايدار سازي ترانشه خروجي تونل v 2-2 كيلومتر ۱۵+۱۱قطعه۱/ب آزاد راه قزوين – رشت
شركت ساختماني معلم خدمات مهندسي كنترل و نظارت پايدارسازي گود پروژه فرمانيه مجري طرح ساخت و توسعه آزاد راهها عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي و نظارت بر پايدار سازي و بررسي پتانسيل لغزش هاي در قطعات ۳/۴/الف و ۲/ب آزاد راه قزوين – رشت
شركت سرمايه‌گذاري سپهر تهران خدمات مهندسي پروژه گودبرداري و پايدارسازي سپهر الهيه شركت مهندسي مشاور ابنيه طراحان البرز ارائه خدمات خطرزمين لرزه‌اي و زلزله شناسي مهندسي ، طراحي ژئوتكنيكي پايدارسازي شيب ها و مطالعات شناسايي مربوطه به پروژه بهسازي لرزه‌اي فاز ۶ شهرك بوعلي
شركت انتشارات علمي و فرهنگي سازه نگهبان ضلع جنوبي گود برداري ساختماني مركزي بانك آينده شركت آزاد راه تهران- شمال مطالعات پايداري ترانشه كيلومتر۲۰+۱۲ الي ۴۵۰+۱۲ آزاد راه تهران شمال
جناب آقاي مهندس طالبي پايدارسازي گود در خيابان فرشته شركت پروما انجام آزمايش‌هاي ژئوتكنيكي تكميلي برجا (insitu) و آزمايشگاهي،طراحي سيستم پايدار كننده جداره گود در كل محيط پيراموني،نظارت بر حسن عمليات اجرايي(عاليه و مقيم) و استقرار آزمايشگاه محلي.
شركت ركن سوله مطالعات ژئوتكنيك تكميلي، طراحي پايدارسازي گود ساختمان پلاك ۲ خيابان هشتم گاندي شركت تينا‌فرآيند مطالعات و طراحي ژئوتكنيكي و طراحي و نظارت بر انجام عمليات پايدار سازي ترانشه در شهرك صدف
جناب آقاي مهندس شهباز مطالعات كنترل طراحي و نظارت بر پايدارسازي جداره‌هاي گود خيابان شريعتي – كوچه محوي شركت مهندسي مشاور ابنيه طراحان البرز ارائه خدمات خطرزمين لرزه‌اي و زلزله شناسي مهندسي ، طراحي ژئوتكنيكي پايدارسازي شيب ها و مطالعات شناسايي مربوطه به پروژه بهسازي لرزه‌اي فاز ۶ شهرك بوعلي
شركت آتك طراحي ، پايدارسازي و نظارت پلاك ۲ كوچه هشتم خيابان وليعصر شركت يادمان سازه مطالعات ژئوتكنيك، كنترل پايداري و طراحي سيستم پايدارسازي شيرواني غربي مشرف بر موتورخانه مركزي برج ميلاد و جاده ۱۰۱
شركت تنديس تجارت باختر مطالعات ژئوتكنيك و پايدارسازي شيرواني و گود ساختگاه پروژه ساختماني ميلاد ۳ شركت ساختماني كوا پايدارسازي گود ساختمان انيستيتوكانسر بيمارستان امام خميني
مهندس رئيسي مطالعات ژئوتكنيك تكميلي، طراحي و نظارت بر اجراي سيستم پايدارسازي جداره‌هاي گود و طراحي سازه و فونداسيون پروژه ساختمان امانيه تهران شركت ساختماني معلم خدمات نظارت عاليه و مقيم بر عمليات اجرايي و پايدارسازي پروژه مجتمع مسكوني اداري نگين ميرداماد
مهندسي و ساختماني صبا نفت طراحي سازه نگهبان و عمليات اجرايي پروژه مجتمع تجاري – اداري صبا ۱۱ (ملاصدرا) شركت مهندسان مشاور آتي طرح آرتا پايدارسازي جداره گود مرواريد غرب
شركت ساختماني معلم خدمات مهندسي كنترل و نظارت پايدارسازي گود پروژه فرمانيه شركت ابنيه طراحان البرز پايدارسازي ديواره شمالي گود كارخانه الحاوي
سازمان مهندسي و عمران شهر تهران كنترل و نظارت بر انجام عمليات پايدارسازي ديواره لوپ تقاطع خيابان مطهري و بزرگراه مدرس آقاي مهندس حسين بهرامي طراحي و نظارت آزمايشگاه جداره گود خيابان هشتم وليعصر
شركت بازرگاني و صنعتي ايران اطلس نظارت برپايدارسازي جداره گود پروژه برج مسكوني امام رضا(ع) واقع در مشهد صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين پايدارسازي جداره گود پروژه برج اداري – تجاري وليعصر گرگان
شركت آ.س.پ طراحي و نظارت بر انجام عمليات خاكبرداري و پايدارسازي گود مجتمع تجاري سعدي شيراز شركت بازرگاني و صنعتي ايران اطلس نظارت بر انجام عمليات پايدارسازي جداره گور پروژه اروند و كنترل طراحي سازه نگهبان موقت و نظارت عاليه تا پايان اجراي ديوارهاي حايل و طراحي پايدارسازي ترانشه مجاور در شهرك صدف
شركت ابنيه طراحان البرز   پايدارسازي ديواره شمالي گود كارخانه الحاوي شركت پروما انجام آزمايش‌هاي ژئوتكنيكي تكميلي برجا (insitu) و آزمايشگاهي،طراحي سيستم پايدار كننده جداره گود در كل محيط پيراموني،نظارت بر حسن عمليات اجرايي(عاليه و مقيم) و استقرار آزمايشگاه محلي.

پي هاي عميق( شمع) و ريز شمع

آزمايش ديناميكي شمع(PDA) پروژه مسكوني جامعه الشهدا بصره شركت استراتوس
طراحي، ساخت و كوبش شمع هاي پروژه ۶۰۰۰ واحدي الاخوه بغداد شركت كيسون
آزمايشديناميكي شمع (PDA) شمعلوله ايفولادياسپيرال بندردير شركت متانول كاوه
انجام خدمات طرح و ساخت ريز شمع به منظور پايدارسازي در شهرك باستي آقاي نصرت الله پورطيب
طراحي و اجراي ريزشمع به منظور اصلاح خاك در خيابان يخچال آقاي غلامحسين مطهري
عمليات ژئوتكنيك (ريز شمع)در محل ساختمان فرماندهي ستاد آذربايجان غربي فرماندهي مهندسي نيروي انتظامي
كنترل طراحي و نظارت بر انجام آزمايشهاي بارگذاري ريز شمعهاي پروژه پل روگذر سايت ۴ منطقه ويژه سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

 

بهسازي خاك

·         خدمات مرحله دوم و سوم بهسازي زمين ساختمان مركزي برق خوزستان به تراكم ارتعاشي جايگزيني شركت برق منطقه‌اي خوزستان
·         خدمات طراحي و نظارت بهسازي زمين كمپرسور ثانويه پروژه LDPE پتروشيمي لاله در ماهشهر شركت مهندسان مشاور سازه
·         خدمات مشاوره براي عمليات اجرايي كوبش ديناميكي خاك محل دپوي مونوريل قم شركت كيسون
·         خدمات كنترل طراحي و نظارت عمليات بهسازي خاك جاده ۱۰۱ برج ميلاد سلزمان مهندسي و عمران شهر تهران
·         خدمات مرحله دوم و سوم بهسازي زمين ساختمان مركزي برق خوزستان به تراكم ارتعاشي جايگزيني شركت سهامي برق منطقه‌اي خوزستان

 

مطالعات ژئوتكنيك

دريا خاك پي داراي سابقه انجام مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در بيش از ۲۰۰ پروژه مختلف مخازن، پل، بنادر، راه، مجتمع هاي اداري و مسكوني و … مي باشد. همچنين ۲۰ پروژه استقرار آزمايشگاه محلي خدمات خاك، بتن و مقاومت مصالح نيز از جمله خدمات اين شركت مي باشد.

شركت اس دي ام ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي پايدارسازي ترانشه هاي شمالي خروجي تونل كيلومتر ۵۲ قطعه ۳-۳-الف آزادراه قزوين رشت
مجري طرح ساخت و توسعه آزاد راهها ·         عمليات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي پايدارسازي كيلومتر ۹-۶ قطعه ۱/ب و بررسي پتانسيل لغزش در محدوده كيلومتر هاي ۱۵ تا ۱۸ قطعه ۱/ب آزاد راه قزوين – رشت
مجري طرح ساخت و توسعه آزاد راهها ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي و نظارت بر پايدار سازي ترانشه خروجي تونل v 2-2 كيلومتر ۱۵+۱۱قطعه۱/ب آزاد راه قزوين – رشت
مجري طرح ساخت و توسعه آزاد راهها ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي و نظارت بر پايدار سازي و بررسي پتانسيل لغزش هاي در قطعات ۳/۴/الف و ۲/ب آزاد راه قزوين – رشت
شركت تعاوني مسكن آشيانه هليكوپتر (نهاجا) ·         انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پايدارسازي ديواره خاكي مجاور خيابان شهيد شيخ بهايي حد فاصل ديوار بتني و رمپ (شمال غربي ساختگاه ) درمحل برجهاي مسكوني – تجاري هزاره سوم
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ·         بررسي عوامل ژئوتكنيك ، ژئوتكنيك لرزه اي و منابع آبهاي زيرزميني خوزستان
شركت صنعتي دريايي (صدرا)     انجام خدمات مهندسي و عمليات مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد بستر ساخت با ر ج FLB-124
اداره ساختمان بانك ملي ايران ·         انجام خدمات مهندسي و عمليات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد اداره شعب استان گلستان واقع در گرگان
سازمان زيبا سازي شهرداري تهران ·         مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد طرح ساماندهي ميدان راه آهن
شركت آب و فاضلاب روستايي مازندران ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح مخازن ذخيره و تعادل مجتمع آبرساني دابوي جنوبي شهرستان آمل
شركت آب و فاضلاب استان مازندران ·         انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح طرح فاضلاب فريدونكنار
صندوق بازنشستگي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران ·         انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه سردارجنگل در خيابان شهيد حيدري مقدم تهران
شركت تعاوني مسكن آشيانه هليكوپتر (نهاجا) ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل برجهاي مسكوني -تجاري ونك تك
اداره ساختمان بانك ملي ايران ·         مطالعات ژئوتکنيک ساختمان اداره امور شعب استان مازندران
شركت ايران سازه ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه ونك – وليعصر(۲)
شرکت بهسازان محک ·         انجام خدمات مهندسي و عمليات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در ديوار خاک مسلح خيابان ۴۶ يوسف آباد
شركت آزاد راه تهران- شمال ·         انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح درمورد پروژه قطعه ۲۲ آزاد راه تهران -شمال محدوده كيلومتر ۷۰۰+۱۲ الي ۰۰۰+۱۵
ستاد امور رفاهي اعضا هيئت علمي دانشگاه اميركبير ·         انجام مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مشاوره ژئوتكنيك جهت احداث بنا (ميدان آرژانتين)
شركت يادمان سازه ·         مطالعات ژئوتكنيك سازه هاي جنوب برج ميلاد
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح تقاطع غير هم سطح خيابان شهيد بهشتي و بلوار شورا
شهرداري منطقه ۱ ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح طرح مجموعه فرهنگي ، ورزشي و تجاري دركه
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح ديوارهاي رمپهاي شمالي و جنوبي تقاطع غير هم سطح خيابان بهشتي و بلوار شورا
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح ناحيه شمالي تقاطع غير هم سطح خيابان شهيد بهشتي و بلوار آزادي
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح ناحيه جنوبي تقاطع غير هم سطح خيابان شهيد بهشتي و بلوار آزادي
صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين ·         انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح برج اداري تجاري قلهك
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پاركينگ طبقاتي چهارراه طالقاني كرج
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل ناحيه مركزي ميدان آزادگان
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل رمپ بلوارطالقاني – آزادگان
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه در محل ناحيه غربي پل آزادگان (خيابان شهيد مطهري)
شهرداري كرج ·         مطالعات وخدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل ناحيه شرقي پل آزادگان (عظيميه)
شركت آزاد راه تهران- شمال ·         مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه مطالعات ژئوتكنيك آزاد راه تهران -شمال
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل ناحيه جنوبي و ساختمان جنبي شهرداري كرج
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل ناحيه شمالي و پاركينگ شهرداري كرج
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل ساختمان مركزي شهرداري كرج
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل ·         انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه محل تصفيه خانه آب شهر اردبيل در مجاورت سد پامچي و مسير خط آبرساني از تصفيه خانه به شهر اردبيل
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه تقاطع ۷ تير كرج ناحيه شمالي
شهرداري كرج ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه تقاطع ۷ تير كرج ناحيه جنوبي
شركت بازرگاني و صنعتي ايران اطلس ·         انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح برج اداري تجاري قلهك(آزمايشگاه محلی)
فرماندهي مهندسي نيروي انتظامي ·         خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه مركز آموزش شهيد چمران كرج ، شهيد درويش اهواز ، ستاد فرماندهي ناحيه آذربايجان غربي
شركت تعاوني مسكن آشيانه هليكوپتر (نهاجا) ·         انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پايدارسازي ديواره خاكي مجاور خيابان شهيد شيخ بهايي حد فاصل ديوار بتني و رمپ (شمال غربي ساختگاه ) درمحل برجهاي مسكوني – تجاري هزاره سوم
شركت برج آوران ابنيه ·         خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه برج اداري -تجاري ميرداماد
شركت يادمان سازه ·         مطالعات ژئوتكنيك محوطه و مسيرهاي دسترسي برج ميلاد
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل ·         خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه جمع‌آوري و ذخيره مخازن آب شهر مرند
شركت آب و فاضلاب استان مازندران ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك   و مقاومت مصالح مخزن ۵۰۰۰ مترم مكعبي شهر نكا
آقاي محمود پاكدامن لاهيجي ·         مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه برج مسكوني اداري – تجاري واقع در لاهيجان
شركت آب منطقه‌اي اردبيل ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح محور و منابع قرضه سد زاويه كرد اردبيل
شركت ساختماني عمران تكلار ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح برج هاي نسترن و نگين واقع در مجموعه عمران تكلار شهرك غرب
شركت مهندسان مشاور پرديسان سازه ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل ايستگاه گاز (CNG) اتوبان آزادگان
شركت آزاد راه تهران- شمال ·         انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح تكميلي در مورد پروژه قطعه ۲۲ ازادراه تهران – شمال و پلهاي كيلومتر ۶۰۰+۶در قطعه ۲۱ ، ۳۰۰+۱۴در قطعه ۲۲ ، ۸۰۰+۱۶ در قطعه ۲۲ و ۲۰۰+۲۴ در قطعه ۲۴ ازاد راه تهران – شمال
صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل احداث ساختمان ميثم
سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز‌ مدارس كشور ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل ۱۰ باب مدرسه و آزمايش مصالح سازه د ر۲۲ باب مدرسه در مناطق ۲و ۳ تهران
وزارت راه و ترابري- مجري طرح آزاد راه شهيد كلانتري ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك پروژه آزاد راه شهيد كلانتري (اروميه تبريز)
شركت دژ آب ·         خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح چاههاي فلمن خلخال
آقاي بيژن راشدي ·         انجام خدمات مهندسي و عمليات مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در پروژه كوي فراز (برج مينا)
شركت آب و فاضلاب استان مازندران ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل احداث سازه تلمبه خانه P4 شهر جويبار
شركت آب منطقه‌اي تهران ·         عمليات ژئوتكنيك و مكانيك خاك شبكه آبياري و زهكشي دشت دامغان
سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وزارت مسكن و شهرسازي ·         عمليات مطالعات لرزه‌ خيزي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح ساختمانهاي استراتژيك نهاد رياست جمهوري
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل احداث مخزن شام اسبي اردبيل
صندوق بازنشستگي سازمان صدا وسيما ·         مطالعات مقاومت مصالح در محل هسته هاي برشي پروژه ۳۹ سردار جنگل
موسسه مكتب اميرالمومنين ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل احداث مجتمع مسكوني گلستان در جزيره كيش
شركت آب منطقه‌اي اردبيل ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك محور و منابع قرضه سد عنبران مياني
سازمان قطار شهري كرج و حومه ·         مطالعات ژئوتكنيك مسير قطعه دوم خط مصوب قطار شهري كرج و حومه
شهرداري كرج ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل ساختمان دفتر فني و معاونت عمراني و ساختمان اداري اتوبوسراني كرج
شركت سرمايه گذاري آتيه سازان بنياد ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح برج هاي مجتمع مركزي بنياد مستضعفان
شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل احداث مجتمع تفريحي، توريستي ، اقامتي چلندر
شركت ژميكو ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه كارخانه كاغذ سازي كهريزك
فرماندهي مهندسي نيروي انتظامي ·         مطالعات ژئوتکنيک مرکز آموزش شهيد عامری زاهدان
اداره كل طرح‌هاي عمراني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ·         مطالعات ژئوتكنيك و آزمايش مقاومت مصالح سازه دردانشكده رياضي دانشگاه اميركبير
صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل پروژه‌هاي صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه انصار المجاهدين (رشت، شيراز، …)
شركت مهندسين مشاور وينه سار ·         مطالعات ژئوتكنيك در مسير راه ساري به شهميرزاد
فرماندهي مهندسي نيروي انتظامي ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل مجتمع مراد آباد تهران
شركت مهندسان مشاور سازه ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه اصلاح چند راهه گناوه
اداره ساختمان بانك ملي ايران ·         خدمات نمونه برداري و آزمايشهاي بتن در شهر تهران
شركت خدمات مهندسي مشاور ايران ·         قرارداد مطالعات وخدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل ساختمان بيمه مركزي ايران
شركت آزاد راه تهران- شمال ·         مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح فاز ۲ در توده لغزيده قطعه ۲۲ آزاد راه تهران شمال
شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل احداث مهمانسراي غرب بندر انزلي
شركت مهندسان مشاور سازه ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه محل احداث كارخانه پلي اتيلين سنگين (HDPE ) كرمانشاه
فرماندهي مهندسي نيروي انتظامي ·         عمليات ژئوتكنيك در محل ساختمان فرماندهي ستاد آذربايجان غربي
اداره كل دادگستري استان هرمزگان ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه ساختمان دادگستري كل استان هرمزگان
شركت بازرگاني و صنعتي ايران اطلس ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل مجتمع مسكوني اروند
شركت بازرگاني و صنعتي ايران اطلس ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل مجتمع تجاري – اداري ميدان سعدي سمنان
شركت برق منطقه‌اي خوزستان ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل ساختمان مركزي برق منطقه اي خوزستان
شركت سرمايه گذاري ساختمان و صنعت ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل شركت سرمايه گذاري ساختمان صنعت
شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك مقاومت مصالح هتل شايان جزيره كيش
شركت مهندسين مشاور هنر هشتم ·         مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل پروژه شهرك صنعتي مهدي شهر سمنان
شركت مهندسين مشاور زمين آزما ·         مطالعات و خدمات آزمايشهاي مقاومت مصالح در محل پروژه مقاوم سازي تأسيسات نفتي ري
شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي ·         عمليات مطالعات فاز يك ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پروژه مجتمع آب‌درماني محلات
شركت سرمايه گذاري ساختمان و صنعت ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل ساختمان احتشاميه تهران
شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران ·         مطالعات و خدمات مهندسي ايمن‌سازي مسير خط لوله مارون/اصفهان در محدوده سد كارون سه (طراحي)
اداره كل دادگستري استان هرمزگان ·         مطالعات ژئوتكنيك تكميلي پروژه ساختمان دادگستري كل استان هرمزگان
سازمان فرهنگي سياحتي كوثر ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پروژه مجتمع فرهنگي بزرگ امام رضا (ع)
شركت بازرگاني و صنعتي ايران اطلس ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك در محل ميدان آشناي كيش
سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز‌ مدارس كشور ·         مطالعات ژئوتكنيك و آزمايش مصالح سازه مدارس مناطق ۲ و ۱۲ تهران
اداره كل دادگستري استان هرمزگان ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه ساختمان دادگستري هرمزگان ( ناحيه شمال غربي)
شركت بازرگاني و صنعتي ايران اطلس ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك در محل نوار ساحلي كيش
سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز‌ مدارس كشور ·         مطالعات ژئوتكنيك و آزمايشهاي مقاومت مصالح پروژه مقاوم سازي مدارس در استانهاي آذربايجان شرقي ، اردبيل ، گيلان ، مازندران ، گلستان ، خراسان شمالي، خراسان رضوي ، خراسان جنوبي، و سمنان
شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل دوراهيR1 تا خيابان نفت توسعه شمالي خط يك متروي تهران
شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) ·         مطالعات ژئوتكنيك در شمال ايستگاه X1 پروژه توسعه شمالي خط يك متروي تهران
شركت اس دي ام ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي پايدارسازي ترانشه هاي شمالي خروجي تونل كيلومتر ۵۲ قطعه ۳-۳-الف آزادراه قزوين رشت
بانك تجارتي ايران و اروپا ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه دفتر نمايندگي بانك تجاري ايران و اروپا در كيش
شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور ·         مطالعات ژئوتكنيك استاديوم پانزده هزار نفري بوشهر
شركت گسترش هتل هاي لوتوس و پارسيان ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك پروژه مجتمع تفريحي ، توريستي و اقامتي غرب انزلي
مهندسان مشاور دريابندر ·         مطالعات مرحله پايه ژئوتکنيک بندر خدماتی تمبک وسازه‌های فلزي
شركت برق منطقه‌اي خوزستان ·         مطالعات ژئوتكنيك در پروژه هاي پست‌هاي برق و خطوط انتقال نيروي شركت سهامي برق منطقه‌اي خوزستان در محدوده استان هاي خوزستان و كهكيلويه و بوير احمد
مجري طرح ساخت و توسعه آزاد راهها ·         عمليات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي پايدارسازي كيلومتر ۹-۶ قطعه ۱/ب و بررسي پتانسيل لغزش در محدوده كيلومتر هاي ۱۵ تا ۱۸ قطعه ۱/ب آزاد راه قزوين – رشت
مجري طرح ساخت و توسعه آزاد راهها ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي و نظارت بر پايدار سازي ترانشه خروجي تونل v 2-2 كيلومتر ۱۵+۱۱قطعه۱/ب آزاد راه قزوين – رشت
شركت آزاد راه تهران- شمال ·         مطالعات ژئوتكنيك تكميلي در محل پلهاي كيلومتر ۸۰۰+۱۶ ، ۲۰۰+۲۴ و ۱۷۰+۲۶ آزاد راه تهران شمال
شهرداري كرج ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل پل روگذر راه ‌آهن مهرشهر كرج
سازمان مسكن و شهرسازي استان اردبيل ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي و پهنه بندي پتانسيل وقوع حركات دامنه‌اي و زمين لغزش در محدوده شهر گرمي
مجري طرح ساخت و توسعه آزاد راهها ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي و نظارت بر پايدار سازي و بررسي پتانسيل لغزش هاي در قطعات ۳/۴/الف و ۲/ب آزاد راه قزوين – رشت
شركت آب منطقه‌اي كردستان ·         مطالعات ژئوتكنيك طرح سد مخزني كاني‌سيف بانه
شركت آب منطقه‌اي كردستان ·         مطالعات ژئوتكنيك ساماندهي رودخانه سقز
شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور ·         مطالعات ژئوتكنيك سالن سرپوشيده دووميداني و چند منظوره شيراز
شركت سرمايه گذاري ساختمان و صنعت ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل ساختمان فرشته
اداره كل نوسازي مدارس استان تهران ·         مطالعات ژئوتكنيك و آزمايشهاي مقاومت مصالح پروژه مقاوم سازي مدارس در مناطق اسلام شهر ، شهرري ، كهريزك و فشاپويه
شركت سرمايه گذاري ساختمان و صنعت ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل ساختمان ليدا
شركت توسعه صنايع حمل و نقل ريلي گسترش ·         انجام مطالعات ، عمليات صحرايي ، آزمايشگاهي و خدمات مهندسي ژئوتكنيك خط ۳ مترو تهران
شركت مهندسي مشاور ابنيه طراحان البرز ·         ارائه خدمات خطرزمين لرزه‌اي و زلزله شناسي مهندسي ، طراحي ژئوتكنيكي پايدارسازي شيب ها و مطالعات شناسايي مربوطه به پروژه بهسازي لرزه‌اي فاز ۶ شهرك بوعلي
اداره كل نوسازي مدارس استان آذربايجان شرقي ·         مطالعات ژئوتكنيك و آزمايشهاي مقاومت مصالح پروژه مقاوم سازي ۲۰باب مدرسه در آذربايجان شرقي (مناطق تبريز، مراغه ، ملكان ، آذرشهر)
اداره كل نوسازي مدارس استان آذربايجان شرقي ·         مطالعات ژئوتكيك و آزمايشهاي مقاومت مصالح پروژه مقاوم سازي ۵ باب مدرسه در آذربايجان شرقي
شركت مهندسي و ساختماني صبا نفت ·         مطالعات ژئوتكنيك در ساختمان تجاري -اداري فرمانيه (صبا نفت ۶)
شركت آب منطقه‌اي اردبيل ·         مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح و تزريق آزمايشي سيمان در سد تازه كند استان اردبيل
شركت توليد مسكن خاور‌ميانه ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك تكميلي و لرزه‌ خيزي و تهيه طيف ويژه ساختگاه پروژه فيروزه شرق در مشهد
مرکز خدمات فنی و مهندسی رنگين کمان ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه گرمسار
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ·         انجام مطالعات ژئوتكنيك طرح منطقه ساحلي شمال
شركت مهندسي و توسعه گاز ايران ·         مطالعات ژئوتكنيك و آزمايش‌هاي مقاومت مصالح پروژه مقاوم‌سازي ساختمان پنجم شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ·         انجام مطالعات ژئوتكنيك (استقرار آزمايشگاه محلي) پروژه موزه جواهرات ملي و خزائن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه استاديوم ۵۰۰۰ نفری خوی
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ·         انجام مطالعات ژئوتكنيك قرارداد متمم مطالعات طرح كالبدي منطقه البرز جنوبي
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ·         مطالعات ژئوتكنيك منطقه البرز جنوبي- متمم
سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وزارت مسكن و شهرسازي ·         مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پروژه مقاوم سازي ساختمانهاي شماره ۱و ۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
شركت مهندسان مشاور سازه ·         انجام مطالعات ژئوتكميك پروژه ۲۳۰۰ NGL ماهشهر
دانشگاه علم و صنعت ·         خدمات ژئوتكننيك و مقاومت مصالح (آزمايشگاه محلي) كنترل كيفي عمليات اجرايي پروژه ساختمان دانشكده‌‌هاي برق و صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران
شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) ·         مطالعات ژئوتكنيك خط ۶ متروي تهران
شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل پروژه سالن ۸۰۰ نفره واقع در مجموعه ورزشي بانوان خرم آباد و تهيه طيف ساختگاه در در محل پروژه استخر قهرماني واقع در شهر كرمانشاه
شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل پروژه استخر قهرماني واقع در شهر كرمانشاه
شركت آب منطقه‌اي تهران ·         خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح (آزمايشگاه محلي ) كنترل كيفي عمليات اجرايي سد مخزني ماملو
اداره ساختمان بانك ملي ايران ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه بانك ملي آستارا
شركت مهندسي فن آور معادن و فلزات ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه فولاد ميانه
اداره كل نوسازي مدارس استان تهران ·         مطالعات ژئوتكنيك و خدمات جنبي مقاوم سازي مدارس استان تهران – رباط كريم – كرج
آقاي عبدالله كريمي ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل مجتمع مسكوني دايرة المعارف
شركت پروما ·         انجام آزمايش‌هاي ژئوتكنيكي تكميلي برجا (insitu) و آزمايشگاهي،طراحي سيستم پايدار كننده جداره گود در كل محيط پيراموني،نظارت بر حسن عمليات اجرايي(عاليه و مقيم) و استقرار آزمايشگاه محلي.
شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي ·         مطالعات ژئوتكنيك طرح انتقال آب از رودخانه ارس به شهر مرند
شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران ·         مطالعات تكميلي ژئوتكنيك بيمارستان تاًمين اجتماعي اميركبير اهواز
شركت آب منطقه‌اي سمنان ·         مطالعات تكميلي ژئوتكنيك پروژه انتقال آب سيمين دشت به گرمسار
شركت مهندسي و ساختماني صبا نفت ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل ساختمان مجتمع مسكوني صبا ۱۳
شركت تينا‌فرآيند ·         مطالعات و طراحي ژئوتكنيكي و طراحي و نظارت بر انجام عمليات پايدار سازي ترانشه در شهرك صدف
سازمان قطار شهري كرج و حومه ·         مطالعات ژئوتكنيك مسير خط ۳ قطار شهري كرج و حومه
وزارت راه و ترابري شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور ·         خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح فيروزآباد – آقكنده – سرچم قطعه ۶ (پل‌هاي خاص)
شرکت پوراطب ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل ساختمان بزرگراه فتح به منظور تعيين نوع خاك از نظر لرزه‌اي
استانداري تهران ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل ساختمان استانداري تهران
شركت كيسون ·         پروژه خط يك قطار شهري اهواز
شركت كيسون ·         پروژه ساختمان مركزي شركت كيسون در سعادت‌آباد
شركت آ.س.پ ·         مطالعات تكميلي ژئوتكنيك، طراحي و كنترل طراحي مجتمع مسكوني پارك الهيه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ·         مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح ساختمان مركزي بنياد مستضفعان انقلاب اسلامي
شركت مهندسي و ساختماني صبا نفت ·         مطالعات ژئوتكنيك تكميلي و طيف ويژه ساختگاه در محل پروژه مجتمع مسكوني صبا ۱۲ (آفتاب)
شركت پرليت ·         مطالعات ژئوتكنيك مجتمع تجاري البرز تات، واقع در انتهاي غربي بزرگراه همت
شركت توسعه ساختمان سرمايه ·         مطالعات ژئوتكنيك مجموعه تجاري، اداري، فرهنگي، تفريحي، درماني جنت آباد تهران
شركت توسعه ساختماني البرز تات ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه ساختمان مركزي بانك تات واقع در تقاطع بزرگراه‌هاي حقاني و آفريقا
شركت آب منطقه‌اي سمنان ·         خدمات مشاوره عمليات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح حفاري‌هاي اكتشافي و آزمايش‌هاي آزمايشگاهي سد گورسفيد
سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وزارت مسكن و شهرسازي ·         عمليات مطالعات لرزه‌ خيزي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح ساختمانهاي استراتژيك نهاد رياست جمهوري
شركت بازرگاني و صنعتي ايران اطلس ·         مطالعات لزره خيزي منطقه و تهيه   طيف ويژه پايداري كلي ساختگاه پروژه اروند
سازمان مسكن و شهرسازي استان اردبيل ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك و خدمات مهندسي و پهنه بندي پتانسيل وقوع حركات دامنه‌اي و زمين لغزش در محدوده شهر گرمي
شركت مهندسي مشاور ابنيه طراحان البرز ·         ارائه خدمات خطرزمين لرزه‌اي و زلزله شناسي مهندسي ، طراحي ژئوتكنيكي پايدارسازي شيب ها و مطالعات شناسايي مربوطه به پروژه بهسازي لرزه‌اي فاز ۶ شهرك بوعلي
شركت توليد مسكن خاور‌ميانه ·         عمليات مطالعات ژئوتكنيك تكميلي و لرزه‌ خيزي و تهيه طيف ويژه ساختگاه پروژه فيروزه شرق در مشهد
مرکز خدمات فني و مهندسي رنگين کمان ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه گرمسار
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ·         بررسي عوامل ژئوتكنيك ، ژئوتكنيك لرزه اي و منابع آبهاي زيرزميني خوزستان
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ·         انجام مطالعات ژئوتكنيك قرارداد متمم مطالعات طرح كالبدي منطقه البرز جنوبي
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ·         مطالعات ژئوتكنيك منطقه البرز جنوبي- متمم
شركت توسعه ساختمان سرمايه ·         خدمات مشاوره و اخذ تأييد‌يه‌هاي مجاز و مورد قبول شهرداري جهت عمليات ژئوتكنيك پروژه جنت آباد شمالي
شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت كيسون ·         مطالعات ژئوتكنيك مجموعه مسكوني ۳۳۶ واحدي هشتگرد
شركت مجتمع خانه‌سازي رزمنده ·         عمليات و مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح مجتمع مسكوني مهرشهر كرج
شركت يادمان سازه ·         مطالعات ژئوتكنيك، كنترل پايداري و طراحي سيستم پايدارسازي شيرواني غربي مشرف بر موتورخانه مركزي برج ميلاد و جاده ۱۰۱
شركت كيسون ·         پروژه مطالعات ژئوتكنيك گندله‌سازي گل‌گهر سيرجان
شركت توسعه عمران و آباداني استان كرمانشاه ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه فيروزه غرب كرمانشاه
سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران ·         سونداژ شناسايي عرشه پل مدرس – صدر
شركت كيسون ·         عمليات ژئوتكنيك فاز II مونوريل قم
شركت آب منطقه‌اي اردبيل ·         خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح حفاري‌هاي اكتشافي و آزمايشهاي آزمايشگاهي سد اندبيل
شركت آب و فاضلاب خوزستان ·         خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح مورد نياز پروژه‌هاي آب و فاضلاب شهرهاي آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان، ماهشهر و بندر امام
شركت ساختماني دريان‌ساز بهمن ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه مقدس اردبيلي
شركت سمت و سوي ايرانيان ·         انجام آزمايشات و مطالعات مكانيك خاك و يك واحد آزمايشگاه مقيم در محدوده پروژه مركز مدني البرز در حصارك كرج
شركت كيسون ·         انجام مطالعات ژئوتكنيك پروژه لوله‌راني مناطق ۲، ۵ و ۹ تهران
شركت رامان ·         ژئوتكنيك در محل تقاطع غير هم‌سطح پل سوم خرداد در حوالي اتوبان كرج
سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران ·         خدمات جنبي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پل زيرگذر پاركينگ شمالي صحن مطهر
شركت كيسون ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه ۱۰۰۰۸ واحدي ونزوئلا
شركت آرمه تاب گسترش ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه مجتمع ستاره پارس
شركت سامان‌بيس ·         پروژه حفاري ژئوتكنيك ميدان امام حسين
شركت سهامي بيمه ايران ·         مطالعات ژئوتكنيك ساختمان اداري مركز خلخال
شركت ركن سوله ·         مطالعات ژئوتكنيك تكميلي، طراحي پايدارسازي گود ساختمان پلاك ۲ خيابان هشتم گاندي
جناب آقاي مهندس شهباز ·         مطالعات كنترل طراحي و نظارت بر پايدارسازي جداره‌هاي گود خيابان شريعتي – كوچه محوي
شركت مبين رايان پرند ·         مطالعات خدمات ميداني و آزمايشگاهي مقاومت مصالح ضلع جنوبي گود پروژه دريا
شركت هوجستان ·         مطالعات ژئوتكنيك تكميلي شناسايي خاك زيرسطحي پروژه صحرا تهران
شركت كيسون ·         مطالعات ژئوتكنيك پروژه مخازن ذخيره بندر امام در ناحيه ۵۹a
توسعه و عمران هم‌انديشان ديدار ·         مطالعات ژئوتكنيك در محل پروژه هتل ديدار
شركت كيسون ·         ارائه خدمات مطالعات ژئوتكنيك درياجه اراضي عباس‌آباد
شركت تنديس تجارت باختر ·         مطالعات ژئوتكنيك و پايدارسازي شيرواني و گود ساختگاه پروژه ساختماني ميلاد ۳
شركت سمت و سوي توسعه ايرانيان ·         خدمات مهندسي ژئوتكنيك جهت شناسايي علل نفوذ آب‌هاي زيرزميني در محل خاكبرداري كانال‌هاي انرژي پروژه مركز مدني البرز واقع در حصارك كرج
شركت كيسون ·         خدمات مهندسي ژئوتكنيك پروژه العامريه بغداد- عراق
شركت كاشانه بتوني مقاوم ·         عمليات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پروژه برج‌هاي بام پونك
پژوهشگاه فن‌آوري‌هاي نوين علوم زيستي جها دانشگاهي ابن‌سينا ·         خدمات تكميلي ژئوتكنيك پروژه ساختمان مجتمع پژوهشي ابن‌سينا
مهندس رئيسي ·         مطالعات ژئوتكنيك تكميلي، طراحي و نظارت بر اجراي سيستم پايدارسازي جداره‌هاي گود و طراحي سازه و فونداسيون پروژه ساختمان امانيه تهران
شركت توسعه ساختماني البرز تات ·         خدمات مشاوره ژئوتكنيك پروژه راه‌هاي دسترسي ايران‌مال
شركت بازرگاني و صنعتي ايران اطلس مطالعات لزره خيزي منطقه و تهيه   طيف ويژه پايداري كلي ساختگاه پروژه اروند
شركت توليد مسكن خاور‌ميانه ·عمليات مطالعات ژئوتكنيك تكميلي و لرزه‌ خيزي و تهيه طيف ويژه ساختگاه پروژه فيروزه شرق در مشهد
مرکز خدمات فني و مهندسي رنگين کمان ·مطالعات ژئوتكنيك پروژه گرمسار
سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور ·قرارداد مطالعات برآورد خطر زمين‌لرزه(زمين‌لرزه – گسلش) بندرعباس- قشم
منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، شركت ملي گاز ايران ·مطالعات آسيب پذيري لرزه‌اي منطثقه آذربايجان ( سراب – اردبيل-تبريز- بازرگان)

 

فهرست پروژه هاي استقرار آزمايشگاه محلي

·          استقرار آزمايشگاه محلي به منظور خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه نمايشگاه گل و گياه سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
·          استقرار آزمايشگاه محلي بتن و خاك (استاديوم ۱۵۰۰۰ نفري اروميه) شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
·          استقرار آزمايشگاه محلي به منظور خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه طرح سد مخزني دامغان شركت آب منطقه‌اي تهران
·          استقرار آزمايشگاه محلي به منظور خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در مورد پروژه طرح آبرساني سمنان از چشمه روزيه شركت آب منطقه‌اي تهران
·          استقرار آزمايشگاه محلي به منظور خدمات كنترل كيفيت بتن و مقاومت مصالح در مورد پروژه ۳۹ (سردار جنگل) واقع در خيابان شهيد حيدري مقدم شرقي صندوق بازنشستگي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران
·          کنترل کيفي مصالح ساختماني وعمليات بتني واستقرار آزمايشگاه محلي در محل برج ميلينيوم تهران شركت تعاوني مسكن آشيانه هليكوپتر (نهاجا)
·          كنترل كيفي مصالح ساختماني و عمليات بتني و استقرار آزمايشگاه محلي بتن در محل برج مسكوني پرزين آقاي سيدرضا كروبي
·          استقرار آزمايشگاه محلي سد مخزني كينه ورس شركت آب منطقه‌اي تهران
·          استقرار آزمايشگاه محلي و انجام خدمات آزمايشگاهي عمليات پايدارسازي ديواره لوپ تقاطع خيابان مطهري با بزرگراه مدرس سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
·          قرارداد استقرار آزمايشگاه محلي بتن و خاك و خدمات كنترل كيفيت جوش در نمايشگاه بين المللي گل و گياه سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
·          استقرار آزمايشگاه محلي بتن در محل پروژه موزه و خزائن بانك مركزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
·          استقرار آزمايشگاه كنترل كيفيت ( كنترل كيفيت عمليات خاكي و بتني) شبكه سد سبلان شركت آب منطقه‌اي اردبيل
·          استقرار آزمايشگاه محلي بتن به منظور خدمات مهندسي كنترل كيفيت پروژه ساختمان مركزي پارسيان (واقع در پونك) شركت توسعه پستهاي فشار قوي پارسيان
·          استقرار آزمايشگاه محلي به منظور كنترل كيفي پروژه فيروز آباد – آقكند – ‌سرچم – قطعه ۶ (پلهاي خاص ) شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
·          خدمات آزمايشگاه مستقر و واحد كنترل كيفيت عمليات اجرايي پروژه ساختمان مجتمع كلاس‌هاي علوم پايه و دانشكده رياضي دانشگاه علم و صنعت ايران دانشگاه علم و صنعت
·          خدمات آزمايشگاه مستقر و كنترل كيفيت ورزشگاه ۴۰۰۰۰/نفري بانوان تهران شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
·          خدمات آزمايشگاه مستقر و كنترل كيفيت سد شهيد مدني و سازه هاي وابسته شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل
·          خدمات آزمايشگاه مستقر و كنترل كيفيت ورزشگاه ۱۵۰۰۰ نفري اروميه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
·          انجام آزمايشات و مطالعات مكانيك خاك و يك واحد آزمايشگاه مقيم در محدوده پروژه مركز مدني البرز در حصارك كرج شركت سمت و سوي ايرانيان
·          آزمايشگاه محلي در شهرك گلستان منطقه ۲۲ تهران- كاج شركت تينا‌فرآيند

 

پروژه هاي تونل و مترو

·          خدمات مرحله دوم و سوم (طراحي و نظارت) قطعه پنجم تونل در توسعه شمالي خطم يك متروي تهران شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
·          طراحي و نظارت بر اجراي سازه ايستگاه تجريش X1 و دو راهي شمال آن   ( توسعه شمالي خط يك متروي تهران ) شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
·          طراحي و نظارت بر اجراي ايستگاه تجريش Y1 و هواكشY1end توسعه شمالي خط يك متروي تهران شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
·          تهيه اطلاعات فني اولويت بندي پلهاي راه آهن محور تهران – رازي كيلومتر۱۰۰+_۱۱۸ الي ۵۱۰+۹۵۸ معاونت آموزش و تحقيقات و فن آوري وزارت راه و ترابري
·          قرارداد خريد خدمات مشاور ژئوتكنيك پروژه قطار شهري مشهد شركت مهندسين مشاور پژوهش
·          خدمات مرحله سوم قطعه يك تونل توسعه شمالي خط يك متروي تهران شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
·          عمليات مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در محل پل روگذر راه ‌آهن مهرشهر كرج شهرداري كرج
·          خدمات مشاوره ژئوتكنيك پروژه خط ۷ متروي تهران شركت مهندسين مشاور پژوهش
·          انجام مطالعات ، عمليات صحرايي ، آزمايشگاهي و خدمات مهندسي ژئوتكنيك خط ۳ مترو تهران شركت توسعه صنايع حمل و نقل ريلي گسترش
·          مطالعات ژئوتكنيك خط ۶ متروي تهران شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
·          مطالعات ژئوتكنيك مسير خط ۳ قطار شهري كرج و حومه سازمان قطار شهري كرج و حومه
·          پروژه خط يك قطار شهري اهواز شركت كيسون

 

سازه و معماري

·          مطالعات مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهاي استراتژيك نهاد رياست جمهوري سازمان مجري ساختمانهای دولتي، عمومي وزارت مسكن
·          مطالعات مقاوم سازی لرزه ای۱۱مدرسه در استانهاي خراسان رضوي ، شمالي ، جنوبي و سمنان سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز‌ مدارس كشور
·          مطالعات مقاوم سازی لرزه ای۱۴ مدرسه در استان تهران ۱۳۸۵ اداره كل نوسازي مدارس استان تهران
·          مطالعات مقاوم سازی لرزه‌اي ۱۹ مدرسه در استان كرمان شهرهاي رفسنجان شهر بابك اداره كل نوسازي مدارس استان كرمان
·          مطالعات مقاوم سازی لرزه‌اي ۱۶ مدرسه استان تهران واقع در مناطق ۱۵و۱۶ و شهرري و كهريزك ۱۳۸۶ اداره كل نوسازي مدارس استان تهران
·          مطالعات مقاوم سازی لرزه‌اي ۱۶مدارس شهر تهران ۱۳۸۹ اداره كل نوسازي مدارس استان تهران
·          مطالعات مقاوم سازی لرزه اي ایستگاههای تقویت فشار گاز منطقه ۸ کشور (تبریز،سراب بازرگان اردبیل) شركت گاز منطقه ۸ کشور
·          مطالعات مقاوم سازی لرزه اي ساختمانهاي نواحي ۵ ، ۶ و ۷ شركت گاز تهران شركت گاز تهران بزرگ
·          مطالعات مقاوم سازی لرزه اي ساختمان مركزي سازمان نقشه برداري كشور سازمان نقشه برداري كشور
·          مطالعات مقاوم سازی فونداسیون بلوک ۱۸ طبقه استانداری تهران استانداری تهران
·          مطالعات مقاوم سازی لرزه ای ساختمان مرکزی شركت افرانت شركت افرانت
·          راهبری و کنترل طراحی سازه مجتمع تجاري توريستي پروما (برجهای ۲۹ و ۱۴ طبقه) شركت پروما
·          طراحی سيستم پايدارسازي ترانشه‌هاي گود پروژه مجتمع پروماي تهران از داخل گود شركت پروما
·          طراحي سازه و فونداسيون پاركينگ ساختمان مركزي سازمان بازرسي كل كشور شركت سوماج
·          طراحی سازه و فونداسیون بلوک های مسکونی الاخوه بغداد شرکت کیسون
·          طراحی فونداسیون بلوک های مسکونی ۱۰۰۰۸ واحدی ونزوئلا شرکت کیسون
·          طراحی سازه و فونداسیون ساختمانهای آموزشی و جنبی ۱۰۰۰۸ واحدی ونزوئلا شرکت کیسون
·          کنترل طراحي سازه ومحاسبه سيستم باربر پروژه پرزين آقاي سيدرضا كروبي
·          محاسبات سازه و تهيه نقشه‌هاي اجرايي سازه ساختمان‌ها و تأسيسات تلمبه خانه ماهشهر آبادان شركت رامپكو
·          مطالعات كنترل لرزه‌اي محاسبات سازه‌اي مجتمع مسكوني استيجاري ۵۰۰ واحري پيشواري ورامين سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران
·          انجام قسمتي از خدمات مهندسي سازه براي طرح ساختمان ايستگاه تقاطع I قطار شهري كرج و حومه مهندسان مشاور گروه ايجاد
·          مطالعات كنترل لرزه‌اي محاسبات سازه‌اي مجتمع مسكوني استيجاري ۳۹۶ واحدي نظر آباد سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران
·          انجام خدمات طراحي و مهندسي سازه ساختمانهاي مجتمع مسكوني بهاران سليمانيه شركت آركانديد
·          كنترل سازه ۱۲۸ واحد مسكوني اشتهارد وزارت مسكن و شهرسازي استان تهران
·          خدمات مهندسي مشاور براي مطالعات ، تهيه طرح و نقشه هاي اجرايي و نظارت طرح تلمبه خانه سد لار شركت آب منطقه‌اي تهران- شركت ايول
·          طراحي ديوار حايل ضلع جنوبي بزرگراه همت روبروي هما و كنترل محاسبات ديوار حايل الهيه- مدرس سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
·          بررسي نقشه‌ها و دفترچه محاسبات ديوارهاي نگهبان تقاطع شمال شرقي پاك نژاد – نيايش سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
·          طراحي و نظارت بر اجراي دوراهي R1 و مجتمع هاي ايستگاهي روي آن ( توسعه خط يك مترو تهران) شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
·          کنترل طراحي و محاسبه سيستم باربر و نقشه‌هاي پايپ رك و ساختمان UtilityCenter Station پتروشيمي مبين کنسرسيوم آزان
·          خدمات مهندسي طراحي سازهPreheater مجتمع سيمان ايلام شركت ساخت و نصب صنعتي البرز (سهامي خاص)
·          ارائه خدمات مهندسي در مورد مجموعه ساختمانهاي پست برق ، پاركينگهاي سرپوشيده و سازه سردر ورودي پروژه پالايشگاه هاي گاز بيد بلند (۲) مهندسين مشاور ناموران
·          كنترل طراحي سازه مجتمع فیروزه غرب کرمانشاه (مساحت۰۰۰/۵۵ متر مربع ، ۹ طبقه) شرکت ایرانیان
·          طراحی سازه مسكوني بهاران ۱۳ طبقه به در مجموعه بهاران شركت مشاور گروه معماران رازينه
·          طراحي و نظارت بر انجام عمليات احداث پاركينگ طبقاتي همت انجام مطالعات ژئوتكنيك و پايدارسازي جداره گود و طرح زهكشي و استقرار آزمايشگاه محلي شركت راه ساختمان تهران تدبير بافت
·          طراحي و کنترل سازه استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری ارومیه سازمان توسعه اماکن ورزشی کشور
·          بررسي محاسبه سازه و انجام محاسبات مجدد ساختمان توران تو شركت ساختماني چهل چشمه
·          محاسبات سازه ساختمان مسكوني بهاران سليمانيه در ۱۳ طبقه به همراه تهيه و ارائه نقشه‌هاي لازمه شركت ساختماني چهل چشمه
·          خدمات مرحله دوم مشاور (كنترل طراحي) و خدمات مرحله سوم (نظارت عاليه) پروژه چند منظوره جنت آباد شركت توسعه ساختمان سرمايه
·          طراحي سازه و تهيه نقشه و مدارك فني ساختمان جمشيديه آقاي مهندس حسين شهلا
·          خدمات ارزيابي وکنترل سازه و ارائه طرح تقويت سازه ساختمان مسكوني پاسداران آقاي حميدرضا رحيميان