شرکت دریا خاک پی به آدرس ذیل انتقال یافت : سعادت آباد – میدان فرهنگ – خیابان پیوند دوم – پلاک 6 – واحد اول جنوبی – کدپستی 1997747913 تلفن : 28164347 فکس: 89777533