زمین شناسی مهندسی

شرکت مهندسان مشاور دریا خاک پی در بخش مطالعات زمین‌شناسی مهندسی در پروژه‌های مختلف مرتبط با احداث سازه‌های مختلف به ویژه سازه‌های مهم و حساس از جمله ساختمان‌های بیمارستانی و مخازن نفت و گاز فعالیت داشته است. در راستای این مطالعات، خدمات متعددی به شرح زیر ارائه می‌گردد:

◂شناسایی وضعیت تکتونیکی منطقه

◂چینه‌شناسی و شناسایی نظری لیتولوژی محدوده

◂شناسایی آرایش هندسی و نحوه استقرار لایه‌ها، در این مبحث با ارائه مقطع زمین‌شناسی از محدوده، هندسه لایه‌بندی و تکتونیک محدوده مورد بررسی قرار گرفته است.

معرفی گسله‌هایی که توان لرزه‌زایی دارند یا به واسطه همبستگی ساختاری با گسله‌های لرزه‌زا در صورت وقوع زمین‌لرزه، امکان فعال شدن را دارند.

◂زمین‌شناسی محدوده ساختگاه

 

از نرم‌افزار Arc GIS جهت تهیه نقشه‌ها و مقاطع استفاده می‌شود.

برگه‌های نقشه زمین‌شناسی 1:100000 و 1:250000 تهیه شده توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در این مطالعات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

”نمونه‌ای از موقعیت مقطع زمین‌شناسی و طاقدیس کجور در آن بر روی نقشه زمین‌شناسی منطبق بر تصویر ماهواره‌ای گوگل ارت با دید مایل”
”نمونه‌ای از موقعیت مقطع زمین‌شناسی و طاقدیس کجور در آن بر روی نقشه زمین‌شناسی منطبق بر تصویر ماهواره‌ای گوگل ارت”
”نمونه‌ای از مقطع زمین‌شناسی و جایگاه آن بر روی نقشه زمین‌شناسی”
مهندسان مشاور ژئوتکنیک،سازه و کارهای دریائی