شرح خدمات مطالعات ژئوتکنیک

اين مشاور شرح خدمات مطالعات ژئوتکنیک اكتشافي به شرح ذيل را، به منظور شناسايي خاك زيرسطحي در محل پروژه و با هدف ارائه خدمات مهندسي ژئوتكنيك مورد نياز طراحي اين پروژه انجام خواهد داد:

الف-برنامه مطالعات اكتشافي

اين مطالعات شامل حفر 5 حلقه
گمانه ماشيني به عمق 60 و 80 متر، به متراژ كل 340 متر به روش آبشويي (
Wash-boring) و حفر 2 حلقه چاه دستي به عمق 20 متر، به متراژ کل 40 متر مي باشد.

از تعداد كل 5 گمانه‌هاي ماشيني در نظر گرفته شده، تعداد 3 گمانه به عمق 60 متر و 2 گمانه به عمق 80 متر مي‌باشند.

به منظور انجام آزمايش هاي بزرگ مقياس برجا، 4 گالري به ابعاد 5/1*5/1*5/5 گمانه‌هاي شناسايي دستي حفر خواهند شد.

محل و تعداد گمانه ها با توجه به شرايط زيرسطحي توسط مشاور پيشنهاد گرديده و در حين انجام عمليات اكتشافي و بسته به شرايط زير سطحي خاك، در صورت لزوم تدقيق و اصلاح مي‌گردد.

خدمات پيش بيني شده به شرح ذيل مي باشند:  

– نمونه گيري در اعماق مختلف گمانه ها به صورت دست خورده و دست نخورده (در صورت برخورد به لايه هاي ريزدانه) با استفاده از نمونه گيرهاي (Split SamplerU4، شلبي (Shelby) و مغزه گير (Core Barrel) و تهيه مغزه از سنگ (در صورت برخورد به سنگ)

– انجام آزمايش نفوذ استاندارد (Standard Penetration Test) تا عمق 15 متر هر 5/1 متر و بعد از عمق 15 متر هر 2 متر یا در محل تغيير لايه ها و تعيين عدد نفوذ استاندارد (N) در ترازها و  لايه هاي مختلف

– انجام آزمايش دانسيته طبيعي در اعماق مختلف در گمانه‌هاي دستي

– انجام آزمايش بارگذاري صفحه در گالري‌هاي چاه‌هاي دستي به تعداد 4 آزمايش

– انجام آزمايش برش مستقيم برجا در گالري‌هاي چاه‌هاي دستي به 4 آزمايش

– انجام آزمايش فشارسنجي (Perssuremeter) در 2 گمانه به تعداد 8 آزمايش

– انجام آزمايشهاي شناسايي و طبقه بندي خاك شامل تعيين رطوبت نسبي، دانه بندي، هيدرومتري، حدود اتربرگ،وزن مخصوص، رده بندي و تشريح نمونه هاي خاك به تعداد لازم.

– انجام آزمايش هاي مقاومتي و تغيير شكل پذيري خاك شامل آزمايش برش مستقيم، تك محوري، سه محوري با اشباع اوليه، و تحكيم (در صورت لزوم)

– انجام آزمايش هاي شيميايي خاك و آب به منظور تعيين نوع سيمان مصرفي

ب- خدمات مهندسي ژئوتكنيك

– تعيين مقاطع طولي و عرضي از خاك زيرسطحي محدوده مورد بررسي

– تعيين مشخصه هاي فيزيكي لايه هاي خاك (يا سنگ در صورت برخورد) با ارائه بازه اي شامل مقادير حداقل و حداكثر و ميانگين محتمل

– تعيين مشخصه هاي مكانيكي خاك (يا سنگ در صورت برخورد) شامل فراسنجهاي مقاومت برشي (Φ و c)، مدول ارتجاعي (Es) و ضريب پوآسون

– تعيين ضرايب فشار جانبي خاك در حالت سكون، محرك و مقاوم

– تعيين ظرفيت باربري و نشست خاك و پيشنهاد گزينه هاي مناسب پي اعم از سطحي و عميق

– تعيين ضريب عكس العمل بستر (Ks) براي شالوده

– طبقه‌بندي زمين ساختگاه از نظر نوع سنگ و خاك بر مبناي سرعت موج برشي متوسط، مطابق با آيين‌نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله- استاندارد 2800

– تعيين نوع سيمان مناسب براي بتن‌ريزي در مجاورت خاك

– بررسي امكان وقوع پديده هاي زمين لغزش يا روانگرايي و ارائه تمهيدات كلي مقابله با آن

– بررسي وجود خاک‌های مسأله دار (در صورت لزوم)

– ارائه توصيه هاي فني مورد نياز