طراحی سازه‌های زیر زمینی

⁘طراحی سازه تونل و ایستگاه مترو

این مهندسان مشاور با تجربیات خاصی که در زمینه اندرکنش خاک و سازه خصوصا سازه‌های زیر زمینی دارد در چند پروژه قطار شهری زیرزمینی فعالیت داشته است. طراحی و نظارت بر سازه‌های تونل متروی شهری (خط یک-قطعه1) و (خط یک- قطعه5) و همچنین ایستگاه های مدفون زیرزمینی (میدان قدس) از جمله این موارد می باشند.

با توجه به وجود اندرکنش بین خاک و سازه در سازه‌های تونلی و زیرزمینی با بهره مندی از تعامل بین دو بخش سازه و ژئوتکنیک این مشاور به بهترین نحو ممکن بهینه سازی تحلیل نیروهای ناشی از خاک  و طراحی  آن ها توسط این مشاور با بکار گیری بروز ترین آیین نامه های ایران و جهان انجام می گردد.

جهت مدل سازی و تحلیل نیروهای ناشی از اندرکنش خاک و سازه زیرزمینی از نرم افزارهای به روز شاملSAP,ANSYS,ABAQUS,PLAXIS-2D,PLAXIS-3D-TUNNEL,FLAC جهت برآورد دقیق نیروهای داخلی اعضا و نهایتا بهینه سازی استفاده می شود.

تحلیل تنش خاک اطراف تونل مترو
تحلیل نیروهای تونل مترو
ایستگاه مترو
مهندسان مشاور ژئوتکنیک،سازه و کارهای دریائی